طرح توجیهیطرح توجیهی صنعتی

طرح توجیهی میوه خشک | طرح تولید و بسته بندی کردن انواع میوه خشک

آیا طرح توجیهی میوه خشک می تواند نشان دهد این کار صرفه اقتصادی دارد؟ در جهان قریب به 3.3 میلیون تن انواع میوه خشک در سال 2020_2019 با رشد 5 درصدی نسبت به سال قبل تولید شده است. ایران با تولید قریب به 130میلیون تن محصولات کشاورزی جزء 10کشور برتر جهان در تولید محصولات قرار دارد. اتلاف 30 درصد محصولات کشاورزی معادل 30 میلیون تن، ایران را در رتبه نخست ضایعات محصولات میوه و تره بار در دنیا قرار داده است. این میزان ضایعات در محصولات کشاورزی 25برابر کشورهای پیشرفته است و سبب هدر رفت سرمایه بزرگی در کشور است. با برنامه‌ریزی صحیح و تقویت صنایع تبدیلی می‌توان میزان ضایعات محصولات کشاورزی را کاهش و ضمن تامین مصرف داخل کشور به صادرات نیز کمک به سزایی نمود. یکی از فعالیت‌های صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تولید انواع میوه خشک است که امکان ماندگاری طولانی میوه‌ها و تولید ارزش افزوده بیشتر را فراهم می‌نماید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع طرح های توجیهی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

طرح توجیهی میوه خشک | معرفی محصول

محصولات توليدی اين واحد بسته‌بندی، انواع برگه ميوه‌جات خشـک شـده به شرح نمونه‌هایی مثل بـادام و گردو می‌باشد، اما ساختار ماشين آلات و تجهيزات طوری است كه اغلب محصولات غذایی ديگر در این گروه را نيز می‌توان در همين واحد بسته‌بندی نمود.

برای مشاهده سایر طرح توجیهی صنایع غذایی و آشامیدنی کلیک کنید.

انواع زردآلو

زردآلوی Castlebrite معمولاً نارنجی روشن است. Katy گونه‌ای نسبتاً جديد است كه از سـال 1978 پرورش يافته است. پوست زرد آلو زرد نارنجی با مقداری سرخی است. زرد آلو پخته شده طعمی بسيار عالی دارد.

Gold Flaming دارای پوسـت زرد- نـارنجی و نـدرتاً زرد رنـگ اسـت كـه بـه خوشـمزگی گونـه‌هـای katy وCastlebrite نمي‌باشـد. زردآلـوی Patterson بـه علـت محصـول زيـاد و دوام بالا از معروف است . زردآلـوی Tilton گونـه‌ای منحصـر بفـرد اسـت و يکی از خـوش طعـم‌تـرين انـواع زردآلوهـا محسـوب می‌شــود. آنچه در ظــاهر ايــن نــوع زردآلــو جلــب توجــه می‌كند ســطح صــاف آن اســت كــه يــک درز دورتــا دورآن امتــداد دارد. ايــن زردآلــو لطيــف، آبــدار و ترش و شيرين است. زردآلـوی Blenheim از تمامی گونـه‌ها لذيـذتر اسـت. بـه علـت ماهيـت ظريـف ايـن گونـه، تـازه آن بـه نـدرت يافـت مـی‌شـود. بنـابراين بـرای حفـظ طعـم تـرش و شـيرين و رنـگ خـاص آن‌ها معمـولاً ايـن نـوع زردآلـو را خشـک می‌كنند.

زردآلوها از نظــر طعــم دو نوع هســتند هســته تلــخ و هســته شــيرين كه از دو طريق خودرو و پيونـدي به عمـل می‌آينـد. انـواع خـودرو آن عبارتنـد از:

1-كبـابی 2- بـادامی 3 -مخملی 4 -معمـولی

و انواع پيوندی هم عبارتند از:

1 -آغ تبرزه 2- ساری تبرزه 3 -قره تبرزه

توت خشک | طرح توجیهی میوه خشک

توت درختی مقاوم و كم نياز است كه در اكثـر منـاطق و آب و هـوا رشـد می‌نمايـد و حتی می‌تواند به ارتفاع 25 متر نيز برسد. واريته‌ها nigra.Morus دارای برگ‌های بزرگ و قلبی شكل كه در خرداد و تيرتا شهريور ميوه‌های تمشک مانند آن مي‌رسند، می‌توان به صورت تازه و يا برای ساخت مربا از ميوه‌های آن استفاده نمود. واريته ديگر آن alba.Morus يا توت سفيد است كه اصل آن در چين بوده و به ارتفاع 20 – 18 متر مي‌رسد و در همه جا می‌توان آن را يافت و در مقابل نوسان درجه حرارت مقاوم است و در هوای گرم و خشک سازگاری بيشتر نشان می‌دهد و در مقابل سرما و كم آبی نيز مقاوم است.

توت در هر نوع خاک، در آفتاب يا سايه روشن به عمل مي‌آيد و چون سيستم ريشه سطحی و عميق دارند؛ لذا خاک‌های عميق و قوی و آهكی را ترجيح می‌دهد.

ميوه شيرين و مطبوع توت خوراک انسان و برگ آن خوراک كرم ابريشم است. توت خشک با اينكه شيرين است اما برای بيماران دیابتی ضرری ندارند.

گلابی

گلابی ميوه خوراكی درختـانی اسـت كـه بـه رده Pyrus تعلق دارند. این میوه يكی از مهم‌ترين ميوه‌های منـاطق آب و هوایی معتدل به حساب می‌آيد. اين درختان بـرای ميـوه دهی به يک دوره سرما نياز دارند. اكنـون هـزاران گونـه گلابـی پـرورش يافتـه وجــود دارد.

گلابـی دارای گونـه‎های متعددی است كه مهم‌ترين آن‌ها از نظـر توليـد ميوه communis Pyrus اروپایی يـا سـاده و pyrifolia pyrus آسـيایی يـا گلابـی – سيب هستند. از ساير گونه‌ها بعنوان پيوند برای آسيایی و اروپایی و يا بعنوان درختان تزيينی اسـتفاده می‌شود. با پيوند زدن نوع ussuriensis pyrus سيبريایی كه ميوه‌هایی بی مزه توليد مـی‌كنـد بـا نـوع communis pyrus گونه‌هایی از گلابی كـــه پايدارتر هستند حاصل می‌گردد.

به منظور حفظ گلابي‌های اروپایی به صورت يكدست و با بهترين كيفيت، بايد آن‌ها را پس از رشد كامـل امـا قبـل از رسيدن، از درخت چيد. اغلب ميوه‌هایی كه بر روی درخت می‌رسند، قبل از اينكه بتوانيم آن‌ها را برداشت كنيم از روي درخت كنده شده و به زمين می‌افتد.

طرح توجیهی میوه خشک

گردو وانواع آن

نام گردو به هر گونه درخت از رده Juglans كه به خانواده گردوهـا يـا Juglandaceae تعلـق دارد، اطـلاق می‌شود. آن‌ها درختانی برگريز هستند به ارتفاع 45-10 متر، با برگ‌های شانه‌ای به طول 90-20 سـانتی‌متر، تعـداد 25-5 برگچه و جوانه‌ها دارای درونه حفره دار هستند كه اين ويژگی در همه Wingnut Pterocarya مشترک اسـت، بجز گردوهای آمريكایی Carya در همين خانواده.

شايد معروف ترين اعضاي اين رده گردوی سياه nigra Juglans متعلق بـه شـرق آمريكـای شـمالی و گـردوی ايرانی يا معمولی regia Juglans كه بومی بالكان در جنوب شرقی اروپا، مركز و جنوب غربی آسيا تـا هيمالايـا و جنوب غربی چين است، باشد

گردو سرشار از روغن است و بصـورت گسـترده هم به شكل تازه و هم در غذا خورده می‌شود. آن‌ها را بايد در مكان‌های خشک و خنک نگهـداری كـرد. چـون در شـــرايط گرم در مدت چنـــد هفته- مخصوصـــاً بعـــد از كنـــدن پوســـته آن، فاســـد می‌شوند.

 بادام

گیاهی است از خانواده گل سرخیان زیر خانواده بادامی وارها، این گیاه بومی ايران می‌باشد. سالانه دو میلیون و 113 هزار تن بادام در جهان تولید می‌شود. آمریکا، اسپانیا، سوریه و ایتالیا به ترتیب بزرگترین تولیدکنندگان بادام جهان هستند که ایران با تولید سالانه حدود 200 هزار تن پنجمین تولیدکننده این محصول در دنیا به شمار می‌رود. استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، جنوبی و خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، کرمان، مرکزی و زنجان بیشترین برداشت بادام در کشور را دارند.

طرح توجیهی میوه خشک

طرح توجیهی میوه خشک | کدهای آیسیک تولید و بسته بندی

معمولا” میوه‌های خشک و خشکبار در گذشته در كشور ما به صورت فله‌ای عرضه شده است، اما بويژه در يكی دو دهـه اخيـر، بسـته بندی اين گونه محصولات رواج بيشتری يافته و حتی توانسته است تا حـد زيـادی محصول بسته‌بندی شده را بـه سـاير كشـورهای جهـان نيـز صادر نمود. بنابراين، بطور كلی در حال حاضر نيز اين فراورده‌ها در دو شكل بسته‌بندی شده و فله‌ای در بازار در دسترس می‌باشند.

کدهای آیسیک آماده سازی و بسته‎بندی انواع میوه‌های خشک بشرح ذیل می‌باشد.

نوع كالا كد  ISIC
فراوری وبسته بندی ميوه وسبزيجات خشک 15131140
ميوه جات خشک 15131121
حفاظت ازفساد ميوه جات و سبزيجات بروش انجماد و خشک كردن 15131110
چيپس ميوه 1513512496
انواع ميوه خشک 1513412363
برگه ميوه جات 15131122
بسته بندی بادام 15492132
توليد و بسته بندی گردو 15492132
ميوه جات خشک (توت خشك) 15131121

طرح توجیهی میوه خشک | مشخصات فنی و استانداردهای

جهت جلب اعتماد مصرف‌كنندگان و نيز رعايت كليه نكات مربوط به كنترل كيفيت محصولات توليدی توجه به استانداردهای فراوری، تولید و نگهداری  بسيار ضروری است. بطور كلی در مورد هر محصول استانداردهای مختلف ملی و بين المللی وجود دارد، استاندارد ملی توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايـران تهيـه شـده و كليـه توليدكننـدگان ملـزم بـه اجرای آن هستند.

در جـدول زيـر شـماره و موضـوع استانداردهای مرتبط به محصولات توليدی اين طرح مشاهده می‌گردد. مراحل مختلف آمادسازی، تولید و بسته‌بندی و انبارداری انواع میوه‌ها از آیین‌نامه کار بهداشتی و الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 9343 پیروی می‌کند. هدف از تدوین این آیین کار، راهنمایی تولیدکنندگان در تأمین حداقل نیازمندی‌های بهداشتی تولید، عرضه و تطبیق ویژگی‌های آن با استاندارد مرتبط می‌باشد. سایر استاندارهای ملی و فرایند این کسب و کار بشرح ذیل است.

استاندارد ملی ایران 3507:  ”  ويژگي‌ها و روش‌های آزمون توت خشک”

استاندارد ملی ایران 495:   ”  بسته بندی پسته و مغز بادام صادراتی”

استاندارد ملی ایران 3937:   ” آئین کار تهیه مغز بادام”

ویژگی های بسته بندی مطابق استاندارد

مطابق استاندارد فرایند تولید محصول باید هم دارای استانداردهای سلامتی  و کیفیت مواد اولیه و هم فرایند تولید باشد. سلفون و ورق‌های پلیمری بسته‌بندی محصول تولیدی باید دارای نرمش، قابلیت چاپ، قابلیت دوخت حرارتی، قابلیت شکل‌پذیری پنوماتیک، شفافیت، نفوذناپذیری نسبت به بخار آب و گازهای محیطی را داشته باشد.

در بسته‌بندی خشکبار و میوه خشک باید نشانه‌گذاری‌های محصول شامل  درج نام و نوع محصول، اندازه، درجه‌بندی، نام واحد تولیدکننده، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره پروانه بهره‌برداری وزارت صنعت معدن وتجارت، شماره سریال ساخت، تاریخ تولید و انقضای مصرف، وزن خالص و شرایط نگهداری قید شود.

طرح توجیهی میوه خشک | موارد کاربرد انواع میوه خشک

میوه‌های خشک شده به مناسبت‌های مختلف به عنوان تنقلات و میان وعده مفید با ارزش غذایی بالا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم از تعدادی از آن‌ها به عنوان یکی از مواد اولیه در طبخ غذا استفاده می‌شود. بسته‌بندی‌های صحيح و مناسب محصولات مواد غذایی برگه‌ها و مغز میوه‌های خشک شده به حفظ بهداشت و هم به ماندگاری بیشتر آن کمک می‌نماید. این فرایند در مقیاس صنعتی امکان رعایت الزامات بهداشتی را بیشتر و میسرتر می‌سازد. قرارگیری تولید و بسته‌بندی میوه خشک در بسته‌بندی ضمن حفاظت از آن در مقابل جانوران، میزان مصرف کنترل شده محصول را نیز بهبود می‌دهد.

فواید انواع میوه خشک

خواص برگه ميوه‌ها تقريبا” همانند ميوه‌های تازه است با اين تفاوت كه روش‌های خشـک كـردن می‌تواننـد تـا حدی برخی از مواد مغذی حساس به حرارت را تقليـل داده و از ارزش آن‌ها بكاهنـد. هماننـد ويتـامين C. بـديهی است كه خشک كردن تاثيری بر مواد معدنی و املاح يا كربوهيـدرات‌های آن نداشـته و بـر ايـن اسـاس محصـولات خشک شده ميوه‌ها، سرشار از انواع املاح معدنی و ويتامين‌ها بوده كه می‌تواند در فصـول مختلف مـورد اسـتفاده قرار گيرد. بادام و گردو نيز منابع اصلی انواع اسيدهای چرب غيراشباع و ويتامين E هستند.

طرح توجیهی میوه خشک | کالاهای جايگزين  میوههای خشک

استفاده از گردو و بادام در تهیه غذا و شیرینی جانشینی ندارد.  از آن‌ها در تهيه انواع آجيل‌ها و همچنين جهت روغن كشی می‌توان استفاده نمود كه البتـه هـدف اصـلی اين طرح بسته‌بندی جهت مصارف مستقيم و يا به عنوان مكمل انواع مواد غذایی و جهت بالا بـردن ارزش غـذایی محصول نهایی می‌باشد. محصولات ميوه‌ای اين واحد نيز علاوه بر مصرف بصورت تفننی، بـه عنـوان كـالای حـد واسط در توليد انواع محصولات نهایی مانند مربا، مارمالاد، انواع دسرها و غيره كاربرد دارند؛ از محصولات جانشين، می‌توان به انواع ميوه‌های تازه اشاره نمود. بسیاری از تنقلات دیگر همانند چیپس و پفک رقبایی با قیمت پایین‌تر برای آجیل وخشکبار هستند، اما ارزش غذایی، طعم و مزه میوه‌های خشک را ندارند.

طرح توجیهی میوه خشک |  دانش فنی و فرایند تولید و بسته بندی

خط تولید و بسته بندی میوه های خشک، نیاز به دانش و تجهیزاتی دارد که در ادامه در 11 مرحله فرآيند تهيه انواع برگه میوه‌ها (زردآلو ـ قيسی ـ هلو ـ شليل و نظاير آن) را شرح داده‌ایم.

برداشت و چیدن

ميوه برای برداشت و چيدن باید رسيده باشد. علائم كلی شروع رسيدن عبارت است از؛

شروع تغيير رنگ و درجه رسيدگی و زمان رسيدن محصول بستگی به نوع و رقم آن، شرايط آب و هوائی، منطقه و محل كاشت دارد. از اين رو ميوه به تدريج كه می‌رسد؛ بايد چيده شود. بهترين طريقه چيدن ميوه برای تهيه برگه چيدن با دست است. به خصوص در مورد قيسی و بعضی از انواع هلو حتمأ بايستی با دست چيده شوند. هنگام چيدن ميوه از نظر نظافت و سلامت نسبی پس از برداشت ميوه‌ها درون جعبه‌های چوبی تميزی قرار داده شوند.

شستشو ، هسته گيری و لپه كردن

پس از چيدن ميوه‌ها و شستشو بايد عمل هسته‌گيری و لپه كردن انجام شود. عمل لپه کردن، برش و هسته گيری در خط تولید مسقف و بهداشتی توسط دستگاه‌های اتوماتيک هسته‌گیری و اسلایسر انجام می‌گیرد. در مورد قيسی و بعضی از انواع برگه زردآلو كه به صورت درسته تهيه می‌شوند، فقط عمل هسته‌گيری بر روی آن‌ها انجام می‌شود. بدين ترتيب كه نيمه شياردار و محل گود ميوه توسط دستگاه بريده می‌شود. بايد تذكر داد كه عمل هسته گيری و لپه كردن بايد صنعتی صورت گيرد و از عدم وجود هر گونه زائده و يا بريدگی در هر نيمه جلوگيری شود. زيرا باعث کاهش مرغوبيت محصول می‌گردد. ميوه‌های هسته گيری شده و لپه و اسلایس شده بر روی طبق‌های مناسب در يک رديف قرار می‌گیرد.

طرح توجیهی میوه خشک

 مرحله انيدريد سولفورو زدن دود دادن با گوگرد

پس از مرحله بريدن و لپه كردن ميوه عمل دود گوگرد دادن صورت می‌گيرد. عمل گوگردزنی بايد سريعأ و متعاقب بريدن ميوه انجام شود، تا از سياه رنگ شدن محصول از يک طرف و حذف و نقصان ويتامين‌های موجود به خصوص ويتامين C از طرف ديگر جلوگيری شود. عمل دود گوگرد دادن به اين صورت انجام می‌گيرد که طبق‌های حاوی ميوه را به روی چرخ‌های دستی گذاشته و به داخل اطاقک دود گوگردزنی هدايت می‌نمايند. طبق‌های حاوی ميوه در اطاق به نحوی روی هم چيده می‌شود كه گاز و هوا بتواند از لابلای طبق‌ها به راحتی عبور كرده و به كليه ميوه‌های داخل طبق‌ها برسد.

گوگرد مورد استفاده بايد حتی المقدور خالص بوده تا بهتر بسوزد و مخصوصأ بايد عاری از آرسنيک باشد. گوگرد را در خارج از اطاق دودگوگردزنی سوزانده و دود آنرا به داخل اطاق هدايت می‌نمایند گاز انيدريدسولفور_روی توليد شده به قسمت بالای اطاق دودگوگردزنی وارد شده و از آنجا بوسيله منافذی وارد اطاق می‌گردد و هوای مورد احتياج برای احتراق از قسمت پائين اطاقک وارد مي‌شود. انيدرنيدسولفور-روی توليد شده از لابلای طبق‌های ميوه عبور نموده و به علت سنگينی آن به سمت پائين اطاق حركت و خوش رنگی میوه‌ها را تثبیت می‌كند.

مرحله خشك كردن | طرح توجیهی میوه خشک

بعد از عمل سولفوره كردن ميوه بايد هرچه زودتر خشک شود. ميوه بريده شده و دودگوگرد زده شده را بايد فورا از بخش  تثبیت رنگ خارج و پس از تحکیم جداره خارجی اقدام به خشكانيدن آن نمود. در شیوه خشک کردن به روش‌های سنتی حفظ شرایط بهداشت محصول میسر نیست. خشک کن‌های کابینتی انواع میوه روشی با کیفیت بوده و به صورت کم جا قابلیت کاربری مناسبی دارد.

میوه سولفور شده در خشک کن‌های کابینتی با استفاده از سیرکوله نمودن هوای داغ یکنواخت امکان خروج رطوبت موجود در میوه به هوای محفظه خشک کن را دارد. یکنواختی خشک شدن محصول به تنظیم و ساخت مناسب خشک کن بستگی دارد. میوه خشک لپه‌ای یا چیپس میوه باید دارای زیبایی، طعم، رنگ و بوی مناسب بوده و مواد مغذی و ویتامین‌های آن طی فرایند خشک شدن حفظ شود. به همین دلیل عمل خشک شدن در دمای کم و با سرعت متوسط انجام می‌گیرد.

رطوبت برگه هنگام جمع‌آوری بايد به حدی باشد كه اگر مقداری از برگه‌های ميان دست بفشاريم بعد از باز کردن دست به هيچ وجه حالت چسبندگی نداشته باشد. برگه‌های جمع آوری شده آماده انتقال به بخش انبار و بسته‌بندی است. برگه جمع آوري شده قبل از ورود به بخش بسته بندی با توجه به بالانس ظرفیت تولید بايد درظرف و جعبه‌های مناسب و در انبارهای كاملا خنک، خشک، دارای تهويه، تميز و بهداشتی كه غيرقابل نفوذ حشرات و آفات انباری باشد، نگهداری شود. تا بر اساس ظرفیت بعد به خط تولید بسته‌بندی انتقال داده شوند.

سورت و درجه بندی

میوه‌ها پس از طی مراحل مقدماتی شستشو، سورت، درجه‌بندی، تثبیت رنگ، استحکام جداره و خشک کردن به بخش بسته‌بندی و ضدغفونی نهایی محصول منتقل می‌نمايند. هر چه عمليات بسته‌بندی سريع‌تر انجام گيرد درصد آلودگی و خطر آفت زدگی كمتر خواهد شد. عمل سورت كردن و درجه بندی بلافاصله پس از جمع آوری و شستشو انجام می‌گيرد. سورت كردن میوه‌ها بر حسب نوع و رقم روی نوار نقاله متحرک از نظر كيفيت، رنگ، درشتی و ريزی، آلودگی، نارسی، لهيدگی، آفت زدگی و ساير عوامل مؤثر درجه‌بندی و تفكيک می‌گردند.

بسته بندی محصول

برگه‌ها و چیپس‌ها بسته به نوع و درجه آن‌ها در بسته‌های كوچک و بزرگ بسته‌بندی می‌شود. آن‌ها را می‌توان در ظرف، كيسه‌های پلاستيكی، سلوفانی و يا در كارتن و جعبه‌های چوبی بسته‌بندی نمود. در اين مرحله بايد رعايت كامل بهداشت و حفاظت از نفوذ آفات انباری و ساير ميكروارگانيسم‌ها مخرب طبق استانداردهای مربوط به بسته‌بندی انجام گيرد. به نحوی كه هيچ گونه امكان آلودگی در آن نباشد.

همچنين مفاد استانداردهای انواع برگه در مورد بسته‌بندی بايد رعايت گردد. بسته‌بندی اين فراورده‌ها در اشكال و اوزان مختلف قابل عرضه می‌باشد. ماشين آلات نيز طوری انتخاب شده‌اند تا بتوانند انواع بسته‌بندی‌هاي مختلف را توليد نموده و به اين ترتيب گستره مصرف‌كننـدگان وسـيع‌تـر گـردد. بسـته‌بندي‌ها از 5 كيلوگرم جهت مصارف تقريبا تجاری و صادرات تا 200 گرمي قابل انجام می‌باشد.

 ضدعفونی

پس از عمليات بسته‌بندی مرحله ضدعفونی برگه‌ها مي‌تواند طبق آئين كار ضدعفونی خشكبار و حبوبات شماره 2339 انجام گيرد.

انبار كردن | طرح توجیهی میوه خشک

انبار جهت نگهداری مواد غذائی بايستی همواره خشک و خنک و غيرقابل نفوذ آفات بخصوص آفات انباری باشد و نيز انبار نبايد در مكان مرطوب و نمناك باشد و ديوارها و كف بايد بدون درز بوده و پنجره ها با تور سيمی ريز مجهز باشد، تا آفات و حشرات به داخل آن راه نيابند. ساير شرايط انبار بايستی طبق استانداردهای شماره (55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 و 444) روش‌های انبارداری و نيز استاندارد شماره 1836 كاملا رعايت شود.

ويژگي‌هاي بهداشتی واحد تولیدی

ويژگي‌های بهداشتی كارگاه‌های مقدماتی و كارگاه‌های بسته‌بندی از قبيل وضعيت ساختمان كارگاه‌ها، سالن كار، سالن غذاخوری، حمام، توالت، وضعيت بهداشتی لوازم و ماشين آلات، تهويه، نور، حرارت، وضعيت آب و فاضلاب، مسائل امدادی و كمك‌های اوليه و غيره بايد طبق مقررات بهداشتی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و علوم پزشکی باشد. جهت آشنایی با مواد اولیه بسته بندی که مجاز باشند کلیک کنید.

 تشريح فرايند بسته بندی بادام و گردو

بادام و گردو دارای پوسته سختی بوده و بنابراين جداسازی اين پوسته تا حد زيادی مشكل است. در اين طرح ابتـدا بادام و گردو از باغداران خريداری می شود. سپس در انبار واحد نگهداری می‌شوند. سپس اين محصـولات شكسـته شده و پوست آن‌ها جداسازی و پاک می‌شود، جهـت اطمينـان از پـاک شـدن كامـل آن‌ها، اپراتورهای كنتـرل و بازرسی اقدام به كنترل چشمی آن‌ها نموده و در صورت وجود پوسته، آن‌ها را جدا می‌كنند. سـپس مغـز فـرآورده‌های مذكور به قسمت بسته‌بندی منتقل شـده و در اوزان و اشـكال مختلـف بنـا بـه تقاضـای بـازار بسـته‌بندی می‌گردند. محصولات بسته‌بندی شده بعد از آن به انبار محصول جهت عرضه به بازار منتقل می‌گردند. جهت آشنایی با تجهیزات خط تولید و بسته بندی مواد غذایی کلیک کنید.

بررسی ايستگاه‌ها و شيوه های كنترل كيفيت | طرح توجیهی میوه خشک

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل برای دستيابی به محصولی با مشخصات تعريف شده است. اين عمل سبب جلوگيری از توليد محصولات معيوب از هدر رفتن سرمايه جلوگيری شده و قيمت تمام شده محصول نيز كمتر شود. در کنترل کیفیت تولید و بسته‌بندی انواع میوه خشک علاوه بر بررسی خصوصيات ظاهری مواردی مانند بو، رنگ، طعم، وجود ناخالصی‌های مختلف و… بررسی می‌شود. همچنين آزمون‌های مختلف ميكروبی مانند آزمون كپک و مخمر و آزمون‌های شيميایی مانند تعيين وضعيت انديس پراكسيد در گردو و بادام انجام می‌شود. در این راستا كنترل بهداشتی خط توليد و پرسنل ضروری است. در نهایت محصول تولیدی باید از نظر مطابقت با استاندارد ملی و كارخانه‌ای نيز آزمايش شود.

طرح توجیهی میوه خشک

طرح توجیهی میوه خشک | دستگاه‌ها و تجهيزات خط توليد

انتخاب ماشين آلات با توجه به ظرفيت توليد طرح و همچنين ظرفيت هر دستگاه تعداد ماشين آلات مورد نياز محاسبه خواهد شد. در اين طرح بخشی از ماشين آلات داخلی و قسمتی از آن‌ها دارای قطعات خارجی هستند. خط تولید و بسته‌بندی برگه و چیپس میوه‌جات بشرح ذیل است.

سیستم بوجاری و شتشو و سورت میوه شامل؛ مخازن شستشو و بالا بر  و نوار سورتینگ و دستچين، اسلایسر و لانچر، پوست گیر و جدا کننده پوست، خط تثبیت رنگ میوه، خشک کن، نوار نقاله و میز بازرسی، بالابر Z، خطوط بسته‌بندی توزین دار سلفونی و قوطی پرکنی، سیستم چاپ تاریخ و مشخصات، سیستم تزریق گاز ازت، دستگاه حلزونی، سیستم هیتر و نمک زنی، تجهیزات آزمايشگاه ميكروبی و شيميايی شامل هود – كوره الكتريكی – آون – ترازوی ديجيتال – pH متر – دسيكاتور – انكوباتور – ظروف شيشه ای است.

طرح توجیهی میوه خشک

طرح توجیهی میوه خشک | بررسی بازار و رقبا

با توجه به مزیت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی کشور تعداد 200 واحد تولید صنعتی تولید و بسته‌بندی میوه خشک در کشور با ظرفیت اسمی 168هزار تنی وجود دارد. تعداد طرح‌های در حال احداث کشور که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد می‌باشند، 58 طرح است که پیش بینی ایجاد ظزفیت جدید 71 هزارتنی را دارند.

واحدهای تولید وبسته بندی میوه خشک کشور سال 1399
تعداد سزمایه(م.ر) اشتغال نفر ظرفیت واحد
200 17573354 7426 168316 تن
تعداد کل جوازهای تاسیس تولید و بسته بندی میوه خشک
1317
طرح‌های درحال احداث بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی تولید و بسته بندی میوه خشک
تعداد سزمایه اشتغال ظرفیت واحد
58 4237680 2279 71720 تن

طرح توجیهی میوه خشک | سرمایه گذاری مورد نیاز

بر اساس مطالعات انجام شده احداث تولید در سال جاری حدود 159 میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد. نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری بیشتر از 39درصد است. ظرف سه سال بعد از به تولید رسیدن برگشت سرمایه خواهید داشت. در ادامه خلاصه‌ای از نیازمندی‌های احداث این واحد با ظرفیت عملی 1100 تن تولید و بسته‌بندی انواع میوه خشک در سال ارائه شده است.

مشخصات عمومی طرح

ردیف موضوع برآرود واحد
1 زمین 3000 متر مربع
2 زیربنا کل تولیدی، خدماتی و ستادی و روباز 990 متر مربع

جدول سرمایه گذاری و شاخص های مالی طرح

ردیف موضوع هزینه ها  (میلیون ریال )
  سرمایه گذاری کل 159178
نرخ بازده داخلی IRR 39
دوره برگشت سرمایه 1/3

طرح توجیهی میوه خشک |  مزایای اجرای طرح

 • بسته بندی میوه ها ماندگاری بیشتری دارد.
 • نگهداری امن و بهداشتی محصولات بسیار ضروری است.
 • رعایت ضوابط استاندارد و بهداشتی آماده سازی و بسته‌بندی کالای با کیفیت یک مزیت مهم است.
 • در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصول می شود.

برای مشاهده انواع طرح توجیهی صنعتی نوشته شده توسط مهندسان با تجربه کاردوک کلیک کنید.

 نتیجه مطالعات مالی و اقتصادی

تحقیقات بازار و برآوردهای مالی فنی و اقتصادی تهیه شده طرح در سال 1399 و تحلیل شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح با محاسبات مالی که از نرم‌افزار Comfar III Expert وضعيت قابل قبولی را به لحاظ مالی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در حوزه  تولید و بسته‌بندی میوه خشک نشان می‌دهد. جهت اخذ مجوزهای تولید این محصول و تامین زیرساخت بر اساس پلان‌های مهندسی تولید استاندارد و صادرات محور، می‌توانید در تمامی مراحل انجام کار از زمان بررسی ایده تا پیاده سازی و زمان بهره برداری از مشاوران و کارشناسان خبره و با تجربه کاردوک کمک بگیرید. جهت سفارش نوشتن طرح توجیهی کلیک کنید.

خدمات قابل ارایه  کاردوک به  طرحها و واحدهای

 • تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح با استفاده از نرم افزار کامفار توسط متخصصین کارآمد مهندسی
 • ارائه خدمات در انتخاب ماشین آلات، تاسیسات عمومی و طراحی سایت پلان
 • کمک به تامین نیروی انسانی نصب، راه اندازی ماشین آلات و تاسیسات عمومی طرح
 • بازاریابی و صادرات محصول با کیفیت به کشورهای دیگر
 • مشاوره اصلاح تکنولوژی، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی
 • ارتقا بهروری بنگاه
 • ثبت نام در سامانه بهین یاب و سامانه مختلف

برای دریافت مشاوره کسب و کار در ایران و دیگر کشورها می‌توانید با کارشناسان مرکز کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره