برچسب جواز تاسیس

جواز تاسیس

جواز تاسیس صنعتی | مراحل و مدارک اخذ جواز تاسیس صنعتی

اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به راه اندازی یک فعالیت تولید صنعتی دارند، برای شروع فعالیت نیازمند اخد جواز تاسیس به عنوان یک موافقت نامه اولیه قانونی جهت شروع فعالیت هستند. جواز درقالب یک طرح توجیهی سرمایه گذاری در زمینه انتخاب شده ارائه
دریافت مشاوره