پروانه بهره برداری چاه آب | راهنمای کامل و نحوه صدور

0

چرا باید پروانه بهره برداری چاه آب گرفت؟ چاه‌ها و قنات‌ها در کشور جزوی از میراث این سرزمین هستند؛ از این رو اگر کسی می‌خواهد چاهی را حفر کند و آن را مورد بهره‌برداری قرار دهد لازم است که پروانه بهره‌برداری داشته باشد. این پروانه به او اجازه می‌دهد از میراث ملی این سرزمین به صورت قانونی برداشت کند. از این رو صدور پروانه بهره برداری چاه آب برای حفر و بهره‌برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش‌های مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) صادر می‌شود.

پروانه بهره برداری چاه آب

برای دریافت پروانه بهره‌برداری چاه آب متقاضیان باید مراحل، شرایط و مدارکی را تهیه و طی کنند تا این پروانه به آن‌ها تعلق بگیرد. بنابراین اگر قصد گرفتن پروانه بهره‌برداری چاه آب را دارید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

با دریافت مشاوره از مرکز کاردوک کلیه اقدامات لازم جهت دریافت پروانه بهره برداری صنعتی را به این مجموعه واگذار کنید.

قانون پروانه بهره برداری از چاه آب

قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه‌های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت نیرو به عنوان قوانین حاکم برای صدور پروانه بهره‌برداری مورد نظر قرار می‌گیرد. لذا در صورت تخلف از این قوانین ممکن است خسارات و ضررهای هنگفتی شامل حالتان شود.

مراحل دریافت پروانه بهره برداری چاه آب

مرحله اول

معرفی از طرف سازمان مربوطه، اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ کتبی، ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻀﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺘﻘﺎضی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮلی و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد.

مرحله دوم

ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻘﺎضی ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﺗﺨﺼﻴﺺ آب اﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮم ﻣﺤﻀﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق، اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ.

مرحله سوم

ﺑﺮرسی ﺣﻘﻮقی ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﺷﺪه

مرحله چهارم

اﺧﺬ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻓنی  

مرحله پنجم

ﻃﺮح ﭘﺮوﻧﺪه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ آب ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎضی     

مرحله ششم

ﻃﺮح ﭘﺮوﻧﺪه در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓنی ﭼﺎه در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺟﻮاز ﺗأﺳﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎضی و مجوز تغییر کاربری اراضی.

مرحله هفتم

ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد و اﺧﺬ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺒﺮانی از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 12 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮائی ﻗﺎﻧﻮن

مرحله هشت

اﺧﺬ ﻗﺮارداد ﺣﻔﺎری از ﻣﺘﻘﺎضی و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺮ ﭼﺎه

مرحله نهم

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، ﭘﺲ از ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻤﭙﺎژ

مرحله دهم

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﭼﺎه ﭘﺲ از اﺣﺪاث و اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﺣﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ذی رﺑﻂ  

مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه بهره‌برداری چاه آب

تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، فرم شماره یک، وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل)، آگهی تأسیس، تصویر برابر اصل سند مالکیت، موافقت اصولی، معرفی از سازمان جهاد کشاورزی، معرفی از سازمان صنعت معدن تجارت، اجاره نامه واگذاری اراضی دولتی، تصویر اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، گواهی کد اقتصادی، گواهی شناسه ملی، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای دارای حق امضا، درخواست کتبی از ارگان مربوط، مدارک سند زمین.

مراکز ارائه دهنده پروانه بهره برداری چاه آب

افراد برای دریافت پروانه بهره‌برداری می‌توانند به گروه حفاظت آب‌های زیرزمینی در ستاد و ادارات منابع آب شهر و شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند. همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت،‌ معدن و تجارت و سایر ارگان‌های ذیربط در این زمینه خدمت رسانی می‌کنند.

هزینه‌های صدور پروانه بهره برداری چاه آب

البته میزان هزینه‌ها همیشه ثابت نیست و می‌تواند تغییر کند. اما بر اساس آخرین هزینه‌های به دست آمده افراد باید هزینه کارشناسی، 2900000  ریال، مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

مدت زمان صدور پروانه بهره‌برداری

این موضوع به سرعت عمل درخواست کننده و ارائه و تکمیل مدارک او بازمی‌گردد. اگر همه چیز خوب پیش برود و به خصوص همه مدارک تکمیل باشد در حدود 62 روز طول می‌کشد تا پروانه بهره‌برداری صادر شود.

انتقال پروانه حفر یا بهره‌برداری از چاه

انتقال در مواردی ارائه می‌گردد که انتقال پروانه حفر یا بهره‌برداری مورد درخواست باشد و به لحاظ حقوقی معارضی برای موضوع وجود نداشته باشد. این مهم با ارائه درخواست کتبی از طرف شخص خواهان انتقال پروانه، اسناد ثبتی معتبر مبنی بر انتقال آب به همراه  اراضی مورد نظر، استعلام از نهاد‌های مربوطه صورت می‌گیرد.

مراحل انتقال پروانه حفر یا بهره برداری از چاه آب

1- ارائه درخواست کتبی انتقال پروانه

2- تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد انتقال، رضایت نامه فرد انتقال دهنده و …

3- طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها جهت بررسی و در صورت صحت مدارک موافقت با انتقال پروانه و ارسال به شهرستان

4- در صورت موافقت کمیسیون، صدور اصلاحیه پروانه بنام فرد انتقال گیرنده

5- در صورت عدم موافقت کمیسیون ابلاغ به متقاضی جهت ارائه مدارک مورد نیاز جهت ارسال مجدد به کمیسیون.

سؤالات متداول در خصوص پروانه بهره برداری چاه آب

ضرورت‌های مراجعه حضوری برای درخواست پروانه بهره‌برداری در چیست؟

ضرورت‌های مراجعه حضوری برای ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه‌های چاه گمانه و انسداد چاه قبلی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و … صورت می‌گیرد.

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی چند روز طول می‌کشد؟

این مهم در حدود هفت روز کاری در صورت تکمیل بودن شرایط، طول خواهد کشید.

برای دریافت مشاوره در زمینه های صنعتی می توانید با مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک صحبت نمایید.

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود

دریافت مشاوره