برچسب تولید انيدريد فتالیک

تولید انيدريد فتالیک

تولید انيدريد فتالیک | امکانسنجی مقدماتی تولید انيدريدفتاليک

ظرفیت تولید جهانی انيدريد فتالیک در سال 2018 بالغ بر 5.87 میلیون تن بوده است و پیش بینی می‌شود تا سال 2023 اندکی افزایش یابد و به بیش از شش میلیون تن برسد. انيدريد فتالیک به اختصار با نماد PA مشخص می‌شود. برای اولین بار با فرایند اكسيداسيون…
دریافت مشاوره