برچسب ثبت شرکت کارگزاری

ثبت شرکت کارگزاری

ثبت شرکت کارگزاری

با مشخص شدن هر چه بیشتر اهمیت و کاربرد بورس، تقاضا برای ثبت شرکت کارگزاری نیز بیشتر می شود. بازار بورس دارای قوانینی است که از جانب دولت تعیین شده اند. طبق همین قوانین تنها کارگزاران می توانند در این بازار فعالیت داشته باشند. پس اگر می