برچسب تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه

تولید بدون کارخانه فرصتی مناسب برای رونق بخش خصوصی و رشد بنگاه‌های کوچک اقتصادی است. در این روش بدون نیاز به سرمایه گذاری‌های عمده، با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های موجود فعالیت‌های تولیدی شکل می‌گیرد. با تغییرات نگرشی که اخیرا در…