برچسب تفویض اختیار بررسی صدور جوازهای

تفویض اختیار بررسی صدور جوازهای

تفویض اختیار بررسی صدور جوازهای تأسیس صنعتی به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها

براساس ابلاغ معاون طرح و برنامه مبنی بر تفویض برخی از اختیارات وزارت صنعت معدن وتجارت به خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی نامه شماره ۲۳۳۱۰۵ / ۶۰/ مورخ ۲/۹ / ۹۸ و باتوجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، منبعد کلیه مراحل دریافت مدارک و…
دریافت مشاوره